Aktualności

Uwaga Rodzice!

TERMIN PRZERWY WAKACYJNEJ

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 8

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

22.07.2019 – 16.08.2019

(Zarządzenie nr 56 Prezydenta Miasta Torunia)

 

_________________________________________________________________________________

Uwaga!

Dnia 11.02.2019 r. rozpoczyna się termin postępowania rekrutacyjnego

oraz składania dokumentów do toruńskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

i szkół podstawowych.

Szczegółowe informacje w zakładce „Dla Rodziców – Rekrutacja”.

 

W związku z rekrutacją na rok szkolny 2019/2020 rodzice dzieci

uczęszczających do przedszkola proszeni są o złożenie

„Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”

u Pani intendentki do dnia 04.02.2019.

Brak złożonej deklaracji jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca

w przedszkolu.

 

 

 

„Toruńskie przedszkolaki – kreatywne dzieciaki”

   

W naszym przedszkolu realizowany jest projekt unijny przeznaczony zarówno dla dzieci jak i nauczycieli z toruńskich przedszkoli miejskich: „Toruńskie przedszkolaki – kreatywne dzieciaki”.

Unia Europejska wspierając realizację ważnych celów kształcenia dba o tak wyjątkowy z pedagogicznego punktu widzenia okres rozwojowy  jakim jest wiek przedszkolny poprzez tworzenie przyjaznej i kreatywnej przestrzeni zarówno do zajęć edukacyjnych jak i zabawy, co w konsekwencji sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz zwiększeniu ich szans edukacyjnych.

Głównym celem tego projektu jest utworzenie i utrzymanie nowych miejsc wychowania przedszkolnego poprzez wyposażenie i finansowanie bieżącej działalności nowych miejsc oraz realizację dodatkowych zajęć, które przyczynią się do zwiększenia szans edukacyjnych dzieci. Realizacja projektu ma służyć również nauczycielom m.in. z naszej placówki poprzez doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie będzie przeznaczone na bieżącą działalność nowo utworzonych miejsc przedszkolnych w tym realizację zajęć dodatkowych z integracji sensorycznej i kodowania, doposażenie nowo powstających oddziałów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć oraz studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie integracji sensorycznej oraz kursy doskonalące w zakresie kodowania.

Nasze przedszkole

Przedsz­kole Miej­skie nr 8 jest poło­żone w toruń­skiej dziel­nicy dom­ków jed­no­ro­dzin­nych Wrzosy.
Posiada zna­ko­mitą komu­ni­ka­cję auto­bu­sową nr 27, 31.
Przed­szkole oto­czone jest naj­więk­szym tere­nem zie­lo­nym z pośród wszyst­kich pla­có­wek tego typu w Toruniu.

Dyrek­tor przed­szkola wraz z Radą Rodzi­ców postarał się wzbo­ga­cić plac zabaw o nowy sprzęt tere­nowy. Dodatkowo na tere­nie przed­szkola co roku dzieci sadzą drzewka, krzewy ozdobne, cebulki kwia­tów w celu pod­nie­sie­nia walo­rów este­tycz­nych naszego ogrodu oraz roz­wi­ja­nia edu­ka­cji eko­lo­gicz­nej.