BIP

Zgodnie z zapisem § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 
z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych 
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U. z 2017 poz. 1911 z późn. zm.) sprawozdanie finansowe 
za rok 2021 zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 
jednostki sporządzającej sprawozdanie, tj. Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych 
https://tcuw.torun.pl/bip,8.html