Ogród Zmysłów

Projekt  „O g r ó d   z m y s ł ó w”

 

W listopadzie nasze przedszkole wzięło udział w  Konkursie Inicjatyw Lokalnych Woj. Kujawsko –Pomorskiego Wsparcie Dla Różnorodności Biologicznej Konkurs organizowany był  w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez edukację przyrodniczo –ekologiczną w ośrodku edukacji terenowej w rezerwacie przyrody »Las Piwnicki«”, Realizowanego  w  ramach  konkursu  nr  RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18  dla  Osi  priorytetowej  4 –Region  przyjazny środowisku, działania 4.5 Ochrona przyrody.

 

Z myślą o zagospodarowaniu terenu wokół przedszkola, który będzie dobrze służył dzieciom, podjęliśmy  się stworzenia projektu „Ogród zmysłów” który jest kontynuacją podejmowanych przez naszą placówkę działań mających na celu stworzenie miejsca sprzyjającego bezpiecznej, atrakcyjnej formie przekazywania wiedzy przyrodniczej  i ekologicznej dzieciom, doświadczania w bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem przyrodniczym. Projekt ten otrzymał jeden z 23 grantów w wysokości 3000.00 zł. Projekt zakłada dofinansowanie zakupu drzew i krzewów i nasadzenie ich na terenie Przedszkola Miejskiego nr 8 w Toruniu. Obejmuje koszty  zakupu  rodzimych wieloletnich roślin, stanowiących eksponaty do prowadzenia zajęć z dziećmi. Zaplanowaliśmy  nasadzenia krzewów,  drzew liściastych, bylin, przyjaznych owadom.

Dzięki realizacji projektu następować będzie:

– wzbogacenie przestrzeni publicznej o nowe elementy krajobrazu przyrodniczego, które służyć będą promocji i działaniom edukacyjnym dotyczącym bioróżnorodności, wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, ładu przestrzennego, ochronie pszczół oraz przeciwdziałaniu  niskiej emisji.

– wzbogacenie bioróżnorodności, promocję i edukację dzieci w zakresie przyrody, ekologii oraz wykształcenie w nich opiekuńczej postawy wobec środowiska naturalnego,

– zwrócenie uwagi na sensoryczne poznanie świata, w którym żyją

– rozwój aktywności poznawczej i ruchowej dzieci i osób dorosłych,

– rozwój postaw ekologicznych u wszystkich użytkowników,

– nawiązywanie emocjonalnego stosunku do otaczającej przyrody,

– dbanie o otaczające rośliny, owady, ptaki.

Chcielibyśmy poszerzyć ofertę zajęć proekologicznych i uprzyjemniać spędzanie wolnego czasu dzieciom. Postanowiliśmy zatem doposażyć teren zielony przedszkola i jeszcze bardziej poprawić jego wizerunek, tak aby ogród stał się miejscem nie tylko zabaw dla dzieci, ale także miejscem zdobywania wiedzy.