Bezpłatne zajęcia dodatkowe

Reli­gia

W zaję­ciach biorą udział dzieci, któ­rych rodzice wyra­żają na to zgodę w for­mie pisem­nego oświad­cze­nia. Zaję­cia pro­wa­dzone są dwa razy w tygo­dniu przez panią mgr T. Grzankowską.

Zaję­cia logopedyczne

Odby­wają się codziennie dla zakwa­li­fi­ko­wa­nych na tera­pię dzieci z wadami wymowy lub pro­ble­mami komu­ni­ka­cyj­nymi. Tera­pię pro­wa­dzi logo­peda mgr A. Kuskowska.

Język angiel­ski 

Zaję­cia języ­kowe dla dzieci pro­wa­dzone są dwa razy w tygo­dniu, po reali­za­cji pod­stawy programowej.

Tańce 

Zaję­cia taneczne dla dzieci odby­wają się dwa razy w tygo­dniu, po reali­za­cji pod­stawy programowej.

Kodowanie

Kodowanie, to pomoc w rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin, w oparciu o metody wykorzystywane przez informatykę. Dzięki temu dzieci uczą się analizowania i wnioskowania, a także dokonują oceny wyników, efektów działań. Zaję­cia odby­wają się raz w tygo­dniu w grupie dzieci 6letnich.