Nasi partnerzy

Celem naszego przed­szkola jest kształ­to­wa­nie i roz­wi­ja­nie otwar­to­ści dziecka wobec sie­bie, innych ludzii wobec świata ( umie­jęt­ność komu­ni­ka­cji mię­dzy­ludz­kiej). Wobec tego orga­ni­zu­jemy w naszym przed­szkolu  róż­no­rodne sytu­acje orga­ni­za­cyjne, sprzy­ja­jące nawią­zy­wa­niu przez dzieci wie­lo­ra­kich kon­tak­tów spo­łecz­nych i wcho­dze­nie w różne oso­bowe interakcje.

Pla­cówki i insty­tu­cje oświatowe:     

Porad­nia Psy­cho­lo­giczno — Peda­go­giczna w Toruniu

Przed­szkola Miej­skie i Przed­szkola Pry­watne w Toru­niu ( kon­kursy, zabawy mię­dzy­przedsz­kolne itp.)

Szkoła Pod­sta­wowa Nr 9 w Toruniu.

Insty­tu­cje kulturalne:  

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Muzeum Etno­gra­ficzne w Toruniu

Muzeum Legend Toruńskich

Teatr „Baj Pomor­ski”

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”

Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Miej­ski Ośro­dek Edu­ka­cji Ekologicznej

Agen­cja Arty­styczna „Mag–Ma” w Toruniu

Pla­ne­ta­rium w Toruniu

Wojewódzka Biblio­teka Publiczna – Książnica Kopernikańska Filia nr 11

Miej­ski Ośro­dek Sportu i Rekre­acji w Toruniu

Instytucje działające na rzecz edukacji:   

Fundacja Wszyscy Tworzymy Sztukę

Straż Miejska

Gospodarstwo Agroturystyczne „Babaluda”

Ogród Zoo­bo­ta­niczny

Schro­ni­sko dla zwierząt

Komenda Miej­ska Policji

PCK w Toruniu

Szkoła Leśna na Barbarce

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego