Programy

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

Podstawa programowa

W ramach podstawy programowej 2 razy w tygodniu odbywają się zajęcia z  języka angielskiego.

 

PROGRAMY GŁÓWNE:

„Program wychowania przedszkolnego” Autor: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska,
Renata Paździo, znowelizowany z nową podstawą programową nr ISBN 978-83-8108-742-1
Wydawnictwo: © Grupa MAC S.A. 2020
Program wychowania przedszkolnego został opracowany w oparciu o przepisy prawa
oświatowego oraz obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego z dnia
14 lutego 2017r.
Grupę docelową stanowią dzieci w wieku przedszkolnym od 3. do 6. roku życia o
harmonijnym i nieharmonijnym rozwoju oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych
„Program wychowania przedszkolnego” jest zgodny z Podstawą programową tak więc
realizacja tegoż programu umożliwia osiągnięcie umiejętności warunkujących pełną
gotowość szkolną wychowanków. Przedstawia on cele edukacyjne oraz szczegółowe cele
wychowania przedszkolnego, opis warunków niezbędnych do ich realizacji, wspólny dla
wszystkich dzieci zakres kompetencji kluczowych, ogólne zasady monitorowania dynamiki
rozwoju dzieci oraz zasady organizowania współpracy przedszkola z rodzicami.

PROGRAMY AUTORSKIE:

„Chcę być zdrowym przedszkolakiem” program profilaktyki i kształtowania postaw prozdrowotnych autorstwa Magdaleny Kotkiewicz
Program „Chcę być zdrowym przedszkolakiem” jest programem profilaktyczno –
zdrowotnym. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Program został
opracowany z myślą o dzieciach, aby rozbudzić w nich zamiłowanie do zdrowego
odżywiania się i aktywnego spędzania wolnego czasu, jak również samodzielności i
wyrobienie nawyków higienicznych. Program zawiera wszystkie treści kształcenia
zawarte w podstawie programowej z dnia 14 lutego 2017 r., program jest dostosowany
do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

PROGRAM ADAPTACYJNY „Pierwsze kroki w przedszkolu” 

Autor: Izabela Runge-Gajewska, Mieczysława Panasiuk

Program adaptacyjny naszego przedszkola został  przygotowany jako system działań organizacyjnych i pedagogicznych, oparty na wiedzy o rozwoju dzieci oraz oczekiwaniach i wzajemnych oddziaływaniach przedszkola, rodziców i nauczycieli w celu stworzenia dzieciom lepszego startu przedszkolnego oraz skrócenie jego adaptacji do warunków przedszkolnych. Programem objęte są wszystkie dzieci, które po raz pierwszy idą do przedszkola, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 3-letnich.

 

ŻYJ Z PRZYRODĄ i inne projekty ekologiczno- przyrodnicze.

Przedszkole Miejskie nr 8 im. Janiny Awgulowej znane jest ze swej działalności  proekologicznej. Przez szereg lat czynnie włącza się w liczne akcje i programy, mające na celu poszerzanie u dzieci wiedzy na temat środowiska przyrodniczego, zasad ochrony przyrody i działań ekologicznych. Prowadzone przez przedszkole liczne działania ekologiczne, przyrodnicze i prozdrowotne doprowadziły w 2013 roku do przyznania przez Organ Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni środowisku” tytułu „Mecenasa Polskiej Ekologii”. Placówka jest jedynym przedszkolem w województwie kujawsko-pomorskim, które posiada tytuł „Mecenasa Polskiej Ekologii”.  Realizacja programu autorskiego „Żyj z przyrodą” mający na celu  długofalowe działania ekologiczne i prozdrowotne, zwraca szczególną uwagę na wielostronne uczestnictwo dzieci w działaniu, przeżywaniu, poznawanie otaczającej przyrody, kształcenie postawy odpowiedzialności za środowisko, poznanie współzależności między człowiekiem a środowiskiem. Opiera się przede wszystkim na współpracy z samorządem miejskim i innymi instytucjami działającymi w zakresie promowania edukacji ekologicznej i współudziale rodziców. Program ten realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych, podlega ciągłej ewaluacji. Wzbogacamy go o nowe formy spotkań, zajęć i działań po to aby nasi wychowankowie mieli jeszcze więcej możliwości  do bezpośredniego kontaktu z przyrodą, środowiskiem, w którym żyją.

Z POMPONEM PRZEZ GŁOSKOLANDIĘ – autorski profilaktyczny program logopedyczny dla dzieci 3-letnich.
Program obejmuje cykl trzynastu zajęć w formie zabaw mających na celu usprawnianie motoryki i koordynacji narządów artykulacyjnych, doskonalenie artykulacji, wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego, słuchowe różnicowanie głosek opozycyjnych oraz usprawnianie funkcji mających wpływ na rozwój mowy (pamięci, koncentracji, percepcji słuchowej, wzrokowej, ruchowej i myślenia). Postacią, która oprowadza dzieci po krainie Głoskolandii jest tytułowy, niezwykle sympatyczny i lubiany przez dzieci Pompon.

 

PROGRAMY WSPOMAGAJĄCE:

KLUCZ DO UCZENIA SIĘ

Jesteśmy licencjonowaną placówką programu „Klucz do uczenia się” Galiny Doyla.

Jest to unikalny program poznawczy dla dzieci w wieku przedszkolnym, który zapewnia im ogromny rozwój umiejętności uczenia się, daje możliwość odniesienia wyjątkowego sukcesu szkolnego, społecznego i osobistego. Zajęcia zostały zaprojektowane tak, by rozwijały „trio umiejętności uczenia się”, które będą dzieciom niezbędne do odniesienia prawdziwego sukcesu akademickiego, społecznego i osobistego – a mianowicie zdolności poznawcze, komunikacyjne i samoregulację. Te trzy umiejętności są kluczem do uczenia się teraz i w przyszłości. W ramach „Klucza do uczenia się” promowane jest korzystanie z narzędzi kulturowych (czyli to „jak” się uczyć), a nie tylko nauczanie treści edukacyjnych („co”). To podejście stwarza odpowiednie warunki do tego, by umysły dzieci otworzyły się, by  nauka stała się dla nich przyjemnością i by mogła rozkwitnąć ich kreatywność. Atutem programu jest też to, że wymaga on tylko krótkich interwencji (sesji) każdego dnia, pozostawiając jeszcze dużo czasu na realizowanie innych zaplanowanych i ważnych czynności, które są niezbędne dla rozwoju dziecka.

Program „Klucz do uczenia się” oczywiście spełnia wymagania obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a w niektórych elementach wykracza poza tą podstawę.

Klucz do uczenia się to kompletny program edukacyjny składający się z ponad 600 dynamicznych i różnorodnych “sesji” w 12 modułach tematycznych. Zajęcia koncentrują się na rozwijaniu umiejętności uczenia się, ale obejmują także szeroki zakres tradycyjnej wiedzy i umiejętności odpowiednich rozwojowo.

Klucz do uczenia się zawiera 12 modułów tematycznych i jest podzielony na dwa etapy pracy: https://kluczdouczeniasie.pl/program/

 

KODOWANIE 

Kodowanie. „Uczymy dzieci programować”. Autorem programu jest Anna Świć, organizatorem Fundacja Rozwoju Edukacji Cyfrowej.

Celem tego programu jest propagowanie nauki programowania wśród dzieci, w szczególności nauka logicznego i algorytmicznego myślenia; zadaniowego podejścia do stawianych problemów; szukania różnych rozwiązań, analizowania ich oraz wybierania  tych najbardziej optymalnych. Uniwersalność umiejętności kształtowanych podczas zajęć sprawia, że przydadzą się one dzieciom na każdym etapie ich życia.  Podczas zajęć wykorzystywane są różne rodzaje kodowania. Jest to między innymi kodowanie przestrzenne z wykorzystaniem klocków lub kubeczków;  kodowanie na powierzchniach płaskich; kodowanie on-line; kodowanie z komputerem, kodowanie ze środkami dydaktycznymi np. planszami, obrazkami, sudoku; kodowanie w terenie, kodowanie z matą czy też kodowanie z wykorzystaniem robotów Bee – bot. Zajęcia z kodowania sprawiają, że dzieci swobodnie szukają rozwiązań, wykorzystując metodę prób i błędów;  poszerzają swoją wyobraźnię przestrzenną, uczą się zadawania pytań oraz  prawidłowo zbierają dane. Obok tych umiejętności kształtują również współpracę z rówieśnikami, kreatywność i twórczość.