Ekologia

DZIAŁANIA CYKLICZNE:

Zwie­dza­nie toruń­skiego Ogrodu Zoobotanicznego

“Mia­steczko śmieci” – zaję­cia edukacyjne

„Rośnij ze mną” — akcja sadze­nia drzew i krze­wów przez dzieci

Spo­tka­nia z leśnikiem

Zaję­cia w schro­ni­sku dla zwierząt

Zaję­cia w Szkole Leśnej na Barbarce

Akcja „sprzą­ta­nie świata”

Święto pol­skiej niezapominajki

Dzień Ziemi

Prze­gląd inter­pre­ta­cji wier­szy o tema­tyce przy­rod­ni­czej i ekologicznej

Ogól­no­pol­ski kon­kurs pla­styczny „To ziemia”

Prze­gląd pio­senki eko­lo­gicz­nej i przyrodniczej

Kon­kursy dla dzieci i rodzi­ców z przedszkola

 

 

REALIZOWANE PROGRAMY EKOLOGICZNE, PRZYRODNICZE I ZDROWOTNE:

Żyj z przy­rodą – pro­gram autorski

Kubu­siowi przy­ja­ciele natury Tymbark

Jestem eko-przedszkolakiem – pro­gram autorski

Czy­ste powie­trze wokół nas

Aka­de­mia Aquafresh