Ekologia

DZIAŁANIA CYKLICZNE:

 • Zwie­dza­nie toruń­skiego Ogrodu Zoobotanicznego.
 • „Rośnij ze mną” — akcja sadze­nia drzew i krze­wów przez dzieci.
 • Spo­tka­nia z leśnikiem.
 • Zaję­cia w schro­ni­sku dla zwierząt.
 • Zaję­cia w Szkole Leśnej na Barbarce.
 • Akcja „Sprzą­ta­nie świata”.
 • Święto pol­skiej niezapominajki.
 • Dzień Ziemi.
 • Prze­gląd inter­pre­ta­cji wier­szy o tema­tyce przy­rod­ni­czej i ekologicznej.
 • Ogól­no­pol­ski kon­kurs pla­styczny „To ziemia”.
 • Prze­gląd pio­senki eko­lo­gicz­nej i przyrodniczej.
 • Kon­kursy dla dzieci i rodzi­ców z przedszkola.

 

 

REALIZOWANE PROGRAMY EKOLOGICZNE, PRZYRODNICZE I ZDROWOTNE:

 • Żyj z przy­rodą – pro­gram autorski.
 • Kubu­siowi przy­ja­ciele natury – Tymbark.
 • Jestem eko-przedszkolakiem – pro­gram autorski.
 • Czy­ste powie­trze wokół nas.
 • Aka­de­mia Aquafresh.