Lokalizacja

Przedsz­kole Miej­skie nr 8 jest poło­żone w toruń­skiej dziel­nicy dom­ków jed­no­ro­dzin­nych Wrzosy. Posiada zna­ko­mitą komu­ni­ka­cję auto­bu­sową nr 27, 31.
Przed­szkole oto­czone jest naj­więk­szym tere­nem zie­lo­nym z pośród wszyst­kich pla­có­wek tego typu w Toruniu.

Dyrek­tor przed­szkola wraz z Radą Rodzi­ców stara się wzbo­ga­cać plac zabaw o nowy sprzęt tere­nowy. Na tere­nie przed­szkola co roku  dzieci sadzą drzewka, krzewy ozdobne, cebulki kwia­tów w celu pod­nie­sie­nia walo­rów este­tycz­nych naszego ogrodu oraz roz­wi­ja­nia edu­ka­cji eko­lo­gicz­nej.

Przed­szkole mie­ści się w par­te­ro­wym budynku, posiada 9 prze­stron­nych, este­tycz­nie i funk­cjo­nal­nie urzą­dzo­nych sal zabaw. Każda sala  posiada kąciki twór­czej aktyw­no­ści dziecka, mię­dzy innymi:
– zaba­wek,
– ksią­żek,
– teatralny
– pla­styczny,
– relak­sa­cyjny,
– przy­rod­ni­czy,
– kom­pu­te­rowy i inne.

Do Przed­szkola uczęsz­cza 225 dzieci, dla któ­rych wszy­scy pra­cow­nicy Pla­cówki sta­rają się doło­żyć wszel­kich sta­rań, aby pobyt w Przed­szkolu był nie­za­po­mnia­nym eta­pem ich życia.