Strona główna

Przedsz­kole Miej­skie nr 8 jest poło­żone w toruń­skiej dziel­nicy dom­ków jed­no­ro­dzin­nych Wrzosy.
Posiada zna­ko­mitą komu­ni­ka­cję auto­bu­sową nr 27, 31.
Przed­szkole oto­czone jest naj­więk­szym tere­nem zie­lo­nym z pośród wszyst­kich pla­có­wek tego typu w Toruniu.

Dyrek­tor przed­szkola wraz z Radą Rodzi­ców postarał się wzbo­ga­cić plac zabaw o nowy sprzęt tere­nowy. Dodatkowo na tere­nie przed­szkola co roku dzieci sadzą drzewka, krzewy ozdobne, cebulki kwia­tów w celu pod­nie­sie­nia walo­rów este­tycz­nych naszego ogrodu oraz roz­wi­ja­nia edu­ka­cji eko­lo­gicz­nej.