Strona główna

 

 

RYS HISTORYCZNY

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 8 im. JANINY AWGULOWEJ

W TORUNIU

Przedszkole Miejskie Nr 8 (1993 r.)

Przedsz­kole Miej­skie Nr 8 jest poło­żone w toruń­skiej dziel­nicy dom­ków jed­no­ro­dzin­nych Wrzosy. Zostało powołane decyzją Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23 czerwca 1989 w dniu 1 lipca 1989 r. jako Państwowe Przedszkole Nr 37 w Toruniu dla czterech grup. Budynek przedszkola został wyremontowany i wyposażony dla potrzeb małych dzieci. 1 października do przedszkola po raz pierwszy przyszły przedszkolaki. Zmiana nazwy na Przedszkole Miejskie Nr 8 nastąpiła w 1993 roku (Uchwała 354 Rady Miasta Torunia z dnia 17.06.1993r.). Dyrektorem przedszkola
w latach 1989 – 2003 była Danuta Orzechowska. Od 2003 do chwili obecnej funkcję dyrektora pełni Joanna Rutkowska.

W czerwcu 2000 roku decyzją Rady Pedagogicznej nadano przedszkolu imię – Janiny Awgulowej. Na podstawie Uchwały Rady Miasta Torunia nr 420/2000 z dnia 13 kwietnia 2000r. nadano Przedszkolu Miejskiemu Nr 8 w Toruniu imię Janiny Awgulowej z prawem używania pełnej nazwy przedszkola: Przedszkole Miejskie Nr 8  im. Janiny Awgulowej w Toruniu.

Wicedyrektor Joanna Rutkowska z Janiną Awgulową

Janina Awgulowa uro­dzona w Wil­nie w 1921 roku, od kil­ku­dzie­się­ciu lat zwią­zana
z Toru­niem i dziećmi. Była  nauczycielką i Wielkim Przyjacielem Dzieci. Swoją pracę rozpoczęła w Wilnie. Działalność wychowawczą kontynuowała w latach wojny, kiedy to, obok pracy konspiracyjnej AK, podjęła tajne nauczanie w rodzinnym Wilnie. Była poszukiwana przez gestapo, ukrywała się na Wileńszczyźnie, kontynuowała pracę w AK
i tajne nauczanie. Po zakończeniu wojny w ramach przesiedleń wraz z rodziną trafiła do Torunia. W latach 1946-1949 współpracowała z Polskim Radiem organizując pierwszą „Rodzinkę Radiową” oraz pełniła rolę autorki i reżysera audycji dla dzieci i młodzieży.  Z jej inicjatywy i pod jej kierunkiem artystycznym działał Międzyszkolny  Teatr Młodego Widza, który prezentował swe widowiska w Teatrze Ziemi Pomorskiej (obecnie Teatr im. W. Horzycy). Pełniła funkcję społecznego kuratora dla nieletnich oraz pracowała w świetlicy
z dożywianiem dla najuboższych dzieci. Od roku 1950 rozpoczęła swoją 40 letnia pracę
w teatrze lalek „Zaczarowany świat”, którego była założycielką.

Janina Awgulowa, „Zaczarowany świat”.

Doświadczenia zdobyte w teatrze lalek, zawarła w licznych publikacjach między innymi „Małe formy sceniczne w pracy przedszkola” czy „Dziecko widzem i aktorem”.
Za długoletnią edukację teatralną dzieci otrzymała szereg odznaczeń państwowych
i resortowych, wśród których za najcenniejsze uznawała „Złote Astrolabium” przyznane przez Towarzystwo Miłośników Torunia i „Order Uśmiechu”, którym obdarzyły ją dzieci. Zmarła w 2016r.
W latach 2002-2003 nastąpiła rozbudowa przedszkola.

Rozbudowa przedszkola (2002-2003r.)

Placówka wzbogaciła się o dwie sale dydaktyczne z łazienkami i zapleczem oraz salę konferencyjną. Przedszkole uzyskało nową elewację oraz zostało docieplone.

Przedszkole Miejskie nr 8 (2003r.)  Główne wejście.

 

W latach 2015-2018 główne wejście dostosowano dla osób niepełnosprawnych.

Przedszkole Miejskie nr 8  (2018) Główne wejście.

W latach 2003-2015 został zmodernizowany plac zabaw i wzbogacony o nowy sprzęt terenowy.

Teren przedszkolny- modernizacja (2003r.)

 

Plac zabaw obecnie (2019 r.)

Przedszkole oto­czone jest naj­więk­szym tere­nem zie­lo­nym z pośród wszyst­kich pla­có­wek tego typu w Toruniu. Dyrek­tor przed­szkola wraz z Radą Rodzi­ców stara się wzbo­ga­cać plac zabaw o nowy sprzęt tere­nowy. Na tere­nie przed­szkola co roku  dzieci sadzą drzewka, krzewy ozdobne, cebulki kwia­tów w celu pod­nie­sie­nia walo­rów este­tycz­nych naszego ogrodu oraz rozwijania edukacji ekologicznej.

W latach 2017-2018 nastąpiła kolejna rozbudowa przedszkola o dwie sale dydaktyczne z łazienkami i zapleczem, salę gimnastyczną, gabinety: logopedyczny, wicedyrektora, nauczyciela, terapeutyczny.

Przedszkole Miejskie Nr 8 (2019 r.)

            Przedszkole posiada zna­ko­mitą komu­ni­ka­cję auto­bu­sową nr 27, 31. Placówka mie­ści się w par­te­ro­wym budynku, posiada 9 prze­stron­nych, este­tycz­nie i funk­cjo­nal­nie urzą­dzo­nych sal zabaw. Każda sala  posiada kąciki twór­czej aktyw­no­ści dziecka, mię­dzy innymi: zaba­wek, ksią­żek, teatralny, pla­styczny, relak­sa­cyjny, przy­rod­ni­czy, gier i inne. Sale edukacyjne systematyczne doposażone są w nowe zabawki, gry edukacyjne oraz akcesoria do kącików zainteresowań. Do Przed­szkola uczęsz­cza 225 dzieci, dla któ­rych wszy­scy pra­cow­nicy Pla­cówki sta­rają się doło­żyć wszel­kich sta­rań, aby pobyt w Przed­szkolu był nie­za­po­mnia­nym eta­pem ich życia.

Źródła:

– Dokumentacja przedszkola

Wileńskie wspominki, Janina Awgulowa, Toruń 2010.